Tanıtım

 

Kurulduğu günden bu yana ülkemizin öncü eğitim kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesi, sunduğu eğitim-öğretim ve diğer hizmetlerin kalitesini her geçen gün artırabilmek amacıyla sürekli bir değişim ve gelişim içerisindedir. Gazi Üniversitesinin kalite güvencesi amacıyla hayata geçirdiği uygulamaları, 2005 yılında 12 üyeden oluşan "Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu" ile idari bir yapıya kavuşmuştur. Kurul, Yükseköğretim Kurulunun 20.09.2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği" doğrultusunda Üniversite Senatosu tarafından 14.10.2005 tarihinde "Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu" adı altında yeniden yapılandırılmış ve Kurulun üye sayısı 18'e çıkarılmıştır. Kurul, hem Yükseköğretim Kurulunun Yönetmeliği hem de 15.02.2006 tarihli Senatoda kabul edilen "G.Ü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi" gereği, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi, bağımsız “dış değerlendirme” süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları 15 yıla yakın bir süre boyunca yürütmüştür.

Yükseköğretim Kurulu tarafından hayata geçirilen bazı değişiklikler neticesinde 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği doğrultusunda GÜADEK kapatılmış ve Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Üniversitemizde yeniden yapılandırmaya gidilerek 12.05.2016 tarih ve 2016/47 sayılı Senato kararıyla “Gazi Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi” kabul edilerek 2016/48 sayılı kararla Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. 

20.07.2016 tarih ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kararı gereği yürürlüğe giren "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca G.Ü. Kalite Komisyonu ve birim koordinatörlükleri görevleri sona ermiştir.

2018 yılında  “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Kalite Kurulu Yönetmeliği” nin yayımlanması ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Kamu İç Kontrol Rehberi ve Üniversitemiz İç Kontrol çalışmaları kapsamında akademik kurul ve komisyonlar ile alt ekip ve grupların yeniden yapılandırma çalışmaları doğrultusunda “Gazi Üniversitesi Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesi” güncellenmiştir.

Komisyonun bugünkü yapısına 08.09.2020 tarih ve 2020/93 sayılı Senato kararı ile kavuşmuş, 11.09.2020 tarih ve 2020/98 sayılı kararı ile yenilenmiştir.