Tanıtım - Kalite Komisyonu
Tanıtım

Kurulduğu günden bu yana ülkemizin öncü eğitim kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesi, sunduğu eğitim-öğretim ve diğer hizmetlerin kalitesini her geçen gün artırabilmek amacıyla sürekli bir değişim ve gelişim içerisindedir. Gazi Üniversitesinin kalite güvencesi amacıyla hayata geçirdiği uygulamaları, 2005 yılında oluşturulan Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu ile idari bir yapıya kavuşmuştur. 11.08.2005 tarihinde Rektörlük kararı ile kurulan ve 12 üyeden oluşan Kalite Güvence ve Akreditasyon Kurulu Yükseköğretim Kurulunun 20.09.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınladığı “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği” doğrultusunda üniversite Senatosu tarafından 14.10.2005 tarihinde “Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu” adı altında yeniden yapılandırılmış ve kurulun üye sayısı 18’e çıkarılmıştır. Kurul, hem Yükseköğretim Kurulunun Yönetmeliği hem de Üniversitemiz tarafından hazırlanan ve 15.02.2006 tarihinde Senatoda kabul edilen “Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi” gereği, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi, bağımsız “dış değerlendirme” süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları 15 yıla yakın bir süre boyunca yürütmüştür.

Yükseköğretim Kurulu tarafından hayata geçirilen bazı değişiklikler neticesinde 23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği doğrultusunda GÜADEK kapatılmış ve Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasları düzenlemek üzere yayınlanan Yönetmelik gereği Üniversitemizde de yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Gazi Üniversitesi Senatosunun 12.05.2016 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan 2016/47 sayılı kararıyla “Gazi Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi” kabul edilmiş ve 2016/48 sayılı kararla Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. Bununla birlikte Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu ve Koordinatörlüklerinin görevleri, 20.07.2016 tarih ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kararı gereği yürürlüğe giren “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca sona ermiştir. Kalite Komisyonu üyeleri bu gelişme sonrasında Gazi Üniversite Senatosunun 09.01.2020 tarih ve 2020/03 sayılı kararı ile yenilenerek bugünkü yapısına kavuşmuştur. Akademik ve idari birimlerdeki kalite koordinatörlükleri de 13 Aralık 2016 tarih ve E.150890 sayılı yazı ile kurulmuş, 20 Kasım 2018 tarih ve E.154152 sayılı yazı ile yenilenmişlerdir. 

Üniversitemizde kalite çalışmalarına destek olmak üzere 2005 yılında kurulan Kalite Güvencesi ve Derecelendirme Ofisi 2019 yılı itibariyle İdari yapılanmada Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Stratejik Planlama Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermektedir. Birim, hem ilgili Başkanlık hem de Kalite Komisyonu ile birlikte çalışmalarına devam etmekte olup  Üniversitemizin kalite değerlendirmesi ve dış değerlendirme alanlarındaki faaliyetlerini yürütmektedir.