İç Değerlendirme Çalışmaları

 

Gazi Üniversitesi iç değerlendirme faaliyetleri; çeşitli ölçme araçları yoluyla bilgi toplanması, bu çalışmalarda elde edilen veriler kullanılarak kurum iç değerlendirme raporlarının hazırlanmasıdır.

Üniversitemiz, 2005 yılından bu yana farklı yöntem ve araçlarla da olsa her yıl düzenli olarak yıllık değerlendirme raporlarını hazırlayarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmaktadır. İlk olarak Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (GÜADEK) tarafından geliştirilen Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama El Kitabı, 2007 yılına kadar akademik birimlerimizin özdeğerlendirme çalışmalarında yol gösterici olmuş, bu kitapta yer alan tablo verilerinin elektronik ortamda toplanmasına yönelik 2007 yılında bir veri tabanı oluşturularak hizmete sokulmuştur. 2008 yılında ise özdeğerlendirme çalışmalarında yapısal birlik sağlanması ve birimlerin iş yükünün hafifletilmesi amacıyla kurumsal değerlendirme raporunun yapısı güncellenmiş; YÖDEK tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberiyle uyumlaştırılmıştır. Bu amaçla YÖDEK Rehberinde yer alan performans göstergelerinin daha sağlıklı ve verimli sonuç verebilecek yapıya kavuşturulması sağlanarak Gazi Üniversitesinin kurumsal yapısına uygun performans göstergeleri geliştirilmiştir. Ayrıca bu Rehberde yer alan olan Özdeğerlendirme Modeli Tablosu, akademik birimler için düzenlenmiş, modeldeki değerlendirmeye somut veri sağlayabilecek performans göstergeleri saptanmıştır. 2010 yılında istatistik verilerin derlenmesi sürecini hızlandırmak, doğru ve güvenilir verilere ulaşabilmek amacıyla GÜADEK Bilgi Sistemi hazırlanarak faaliyete alınmış, o dönemde hem yıllık özdeğerlendirme raporları için veri temini hem de memnuniyet anketlerinin elektronik ortamda uygulanması imkânını sunmuştur.

2016 yılından itibaren Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından geliştirilen Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu çerçevesinde kurum raporları hazırlanmaktadır. Bu rapor, Gazi Üniversitesi Performans Göstergeleri ile desteklenmektedir. Üniversitenin tüm birimleri,  Gazi Üniversitesi Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu ışığında birim raporlarını hazırlayarak Kalite Komisyonuna ulaştırmaktadır. Tüm bu bilgiler derlenerek hazırlanan Gazi Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu, Üniversitenin yıllar içerisindeki performansı karşılaştırmalı olarak analiz ederek Üniversite Yönetimine stratejilerin belirlenmesinde yol gösterici olmaktadır.

 

Değerlendirme Raporları