İç Değerlendirme Çalışmaları

Yükseköğretim Kurulu yönetmeliği gereğince Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, üniversite genelinde kapsamlı bir iç değerlendirme süreci başlatmıştır. İç değerlendirme faaliyetleri; çeşitli ölçme araçları yoluyla bilgi toplanması, bu çalışmalarda elde edilen veriler kullanılarak kurum özdeğerlendirme raporlarının hazırlanması ve iyileştirmeye açık alanlarda eylem planlarının geliştirilmesini kapsamaktadır. 

Üniversitemiz, 2005 yılından bu yana her yıl düzenli olarak yıllık özdeğerlendirme raporlarını hazırlayarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunmaktadır. Bu amaçla GÜADEK tarafından geliştirilen Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama El Kitabı, 2007 yılına kadar akademik birimlerimizin özdeğerlendirme çalışmalarında yol gösterici olmuş, bu kitapta yer alan tablo verilerinin elektronik ortamda toplanmasına yönelik 2007 yılında bir veri tabanı oluşturularak hizmete sokulmuştur.

2008 yılında ise özdeğerlendirme çalışmalarında yapısal birlik sağlanması ve birimlerin iş yükünün hafifletilmesi amacıyla kurumsal değerlendirme raporunun yapısını güncellemiş; YÖDEK tarafından yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberiyle uyumlaştırılmıştır. Bu amaçla YÖDEK Rehberinde yer alan performans göstergelerinin daha sağlıklı ve verimli sonuç verebilecek yapıya kavuşturulması sağlanarak Gazi Üniversitesinin kurumsal yapısına uygun performans göstergeleri geliştirilmiştir . Ayrıca bu rehberde yer alan olan Özdeğerlendirme Modeli Tablosu , akademik birimler için düzenlenmiş, modeldeki değerlendirmeye somut veri sağlayabilecek performans göstergeleri saptanmıştır.

Her yıl sonunda başlatılan uzun ve detaylı bir çalışmayla hazırlanabilen özdeğerlendirme raporlarının şüphesiz en çok mesai isteyen ve zaman alan kısmı, istatistik verilerin derlenmesi sürecidir.  Hem bu faaliyetlere ayrılan zamanı kısaltmak hem de doğru ve somut verilere ulaşabilmek amacıyla 2010 yılında önemli bir proje hayata geçirilmiş; Bilgi İşlem Dairesi işbirliğiyle yürütülen uzun soluklu bir çalışmayla GÜADEK Bilgi Sistemi hazırlanarak faaliyete alınmıştır. GÜADEK Bilgi sistemi, hem yıllık özdeğerlendirme raporları için veri temini hem de memnuniyet anketlerinin elektronik ortamda uygulanması imkânını sunmaktadır.

GÜADEK Bilgi Sistemi bünyesindeki “GÜADEK Veri Toplama ve Değerlendirme Sistemi”, özdeğerlendirme raporlarında kullanılan bilgilerin, üniversitenin mevcut veri tabanlarından ve bilgi sistemlerinden çekilmesini, kalan kısmının da birimlerden elektronik ortamda temin edilmesini sağlamaktadır. Yetki tanımlanan akademik birim koordinatörleri ile idari birim sorumlularının e-posta kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaptığı bu sistem, veri güvenliği açısından Kurul faaliyetlerine önemli bir katkı sağlamıştır. Bilgi Sistemindeki verilerin derlenmesi ve raporun hazırlanmasında koordinasyon, GÜADEK Ofisince yürütülmüştür.

Özdeğerlendirme raporunun temel bileşenleri olan “GÜADEK Performans Göstergeleri Tablosu” ve “Özdeğerlendirme Tablosu”, GÜADEK Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilirken raporun diğer önemli unsuru “Ağırlıklı Hizmet Alanları Tablosu” verileri de bu yıl birimlerden talep edilmek yerine Personel Dairesi Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hesaplanmıştır.

Özdeğerlendirme çalışmaları kapsamında her yıl Gazi Üniversitesi Yıllık Özdeğerlendirme Raporu, akademik ve idari birimlerden gelen bilgiler kullanılarak hazırlanmaktadır. Kurumun performans göstergelerinin ve ağırlıklı hizmet alanlarının sunulduğu bu raporda, akademik birimlerin YÖK tarafından belirlenen on ana başlık altında kendilerini değerlendirdikleri özdeğerlendirme tablosu da yer almaktadır. Üniversitenin yıllar içerisindeki başarı grafiğini izleyebilmek açısından büyük önem taşıyan özdeğerlendirme raporları her yıl GÜADEK tarafından hazırlanarak Gazi Üniversitesi Senatosunca onanmakta ve YÖK’e sunulmaktadır.

Üniversitenin değerlendirmesinden sorumlu GÜADEK, kendi işleyişini de sürekli güncellemekte ve geliştirmektedir. Hemen her yıl GÜADEK faaliyetlerinin daha verimli sürdürülmesi, aksaklıkların giderilmesi, görüş ve önerilerin derlenmesi için gerek akademik birim koordinatörleri gerekse idari birim yöneticileriyle toplantılar düzenlenmekte ve bu sayede iyileştirme çalışmaları aralıksız sürmektedir.

Değerlendirme Raporları