Dış Değerlendirme Çalışmaları

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Programı

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği uyarınca eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idari hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda bir iç değerlendirme raporu hazırlamak ve her beş yılda en az bir kez dış değerlendirme programına dâhil olmakla yükümlü kılınmıştır. Üniversitemiz, Yükseköğretim Kalite Kurulunun 19.07.2017 tarih ve 49149 sayılı yazısı ile 2017 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programına dâhil edilmiştir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan yedi kişilik Değerlendirme Takımı 20 Kasım 2017’de ilk ziyaretini gerçekleştirmiştir.

"Ön ziyaret" saha ziyaretinden önce takım üyelerinin kurumda gerçekleştirdikleri bir günlük ziyarettir. Ön saha ziyareti kapsamında Takım Üyeleri, kendi aralarındaki ilk resmi toplantının ardından Üniversitemizin rektörü ve üst yönetimiyle tanışmış ve yemekli bir toplantı gerçekleştirmişlerdir. Öğleden sonra kurumdaki işleyiş hakkında genel bilgi edinmek üzere Kalite Komisyonu üyeleriyle toplantı yapan Değerlendirme Takımı, Üniversitemizi genel olarak tanımak üzere yerleşkeyi ve genel amaca yönelik bazı ortak mekânları ziyaret etmişlerdir. Son olarak Takım başkanı Rektörü tarafından saha ziyareti programı oluşturulmuştur.

Saha ziyareti, 8,9,10 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve Üniversitemiz, Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzunda yer alan Kurum Değerlendirme Formundaki konular çerçevesinde ve Gazi Üniversitesi 2015 İç Değerlendirme Raporu ile 2016 İç Değerlendirme Raporu ışığında değerlendirilmiştir. Ziyaret sonunda Değerlendirme Takımı, Rektör ve Rektör’ün davet ettiği iç ve dış paydaşların katılımıyla bir Çıkış Görüşmesi gerçekleştirmiştir. Ziyareti takip eden 21 gün içerisinde Değerlendirme Takımı tarafından taslak Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR) oluşturularak Üniversitemize iletilmiş, bu taslak raporda yer alan iyileşmeye açık yanlar ile maddi hataların düzeltilmesine ilişkin geri bildirimimiz yine 21 gün içerisinde iletilmiştir. Raporda güncelleme ihtiyacı duyulan bölümler, Üniversitemizden gelen geri bildirimler göz önünde bulundurularak Değerlendirme Takımı tarafından 21 gün içinde düzenlenip son kez Üniversitemiz görüşüne sunulmuş ve mutabakata varıldıktan sonra nihai KGBR, Yükseköğretim Kalite Kuruluna iletilerek dış değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

 

Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme Programı

Gazi Üniversitesinin uluslararası tanınırlığın ve saygınlığın artması, kurumda kalite kültürünün güçlenmesi, kurumdaki değişimin desteklenmesi, ayrıca değerlendirme ekibinin tecrübelerinin paylaşılması amacına yönelik olarak Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)’nın 1994 yılında başlayan Kurumsal Değerlendirme Programına başvurusunu 2006 yılında yapmış ve hemen ertesi yıl değerlendirme almıştır. Bu kapsamda 2007 yılının Mart ve Eylül aylarında Avrupa Üniversiteler Birliği tarafından Üniversitemize iki ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaretler süresince yapılan görüşme ve birim ziyaretleri sonucunda edinilen izlenimlerle şekillenen Üniversitemiz dış değerlendirme raporu, 21 Eylül 2007 tarihinde sunulmuştur. Gazi Üniversitesi, 2007 yılı itibariyle EUA’dan dış değerlendirme alan 16 üniversiteden biri olurken Üniversitemiz Kurumsal Değerlendirme Raporu, sürecin başarıyla tamamlandığını ortaya koymaktadır. Bugün itibariyle 172 Türk Üniversitesinden sadece 30’u bu programı başarıyla tamamlamıştır. 

 

Gazi Üniversitesinin EUA için hazırladığı rapor için tıklayınız:

Gazi Üniversitesi EUA Raporu(Tr)            Gazi University EUA Report (Eng)

 

EUA’nın Gazi Üniversitesi için hazırladığı rapor için tıklayınız:

EUA Değerlendirme Raporu (Tr)              EUA Evaluation Report (Eng)