Stratejik Amaçlar - Kalite Komisyonu
Stratejik Amaçlar

STRATEJİK AMAÇLAR
Üniversitemiz 2006 yılından beri aralıksız olarak sürdürdüğü ve 2014-2018 Stratejik Planı’nda belirtmiş olduğu hedefleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası ölçekte nitelikli insan gücü yetiştirme, bilgiyi üretme ve bu toplumun hizmetine sunma yolunda kararlıkla ilerlemektedir.

  • Üniversitemizi nitelikli öğrencilerin tercih etmesinin; eğitim programlarını iç ve dış paydaşların beklentilerine uygun biçimde düzenlenmesinin; öğrencilerin eğitim-öğretim sürecine aktif katılmasının öğrenci gelişimlerinin ve başarılarının etkili bir şekilde ölçülmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesinin; öğrenci hizmetlerinin ve öğretimde kalite güvence sisteminin kurumsallaşmasının; hayat boyu eğitim hizmetlerinin yaygınlaşmasının; uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmesinin; araştırma ve uygulama merkezleri ile uluslararası değişim programlarının etkililiğinin artırılmasının sağlanması.
  • Disiplinler arası sinerji oluşturarak, Üniversitemizde birimler tarafından kurumsal olarak ve öğretim elemanlarınca bireysel olarak gerçekleştirilen araştırma ağırlıklı çalışmalarıyla projelerin nitelik ve niceliğinin artırılması ve toplumun hizmetine sunulması.
  • Üniversitemiz bünyesinde yer alan tüm birimlerin değişen koşullara göre yeniden düzenlenmesi için kurumun verimliliğinin ve etkililiğinin geliştirilmesi, kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerde kurum kültürü, yapısı ve imajı konusunda farkındalık kazandırılması ve Gazi Üniversitesinin toplum içindeki yeri, vizyon ve misyonuna uygun olarak yeniliklerde öncü bir kurum olmasının sağlanması.
  • Üniversite-toplum işbirliği ve eşgüdümü sağlayacak platformlar vasıtasıyla toplumun farkındalığı artırmak.
  • Üniversitemizin teknoloji, sağlık, sosyoekonomi ve kültür alanında sağladığı hizmetleri ve bu hizmetlerin kalitesinin hedef kitleye tanıtılması; insan kaynaklarını, bilgi sistemlerinin ve topluma yönelik hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi; tüm laboratuvarları ile uygulama ve araştırma merkezlerinin doğru, güvenilir, hızlı ve kesintisiz hizmet verebilmesinin sağlanması.