Kalite Komisyonu Çalışma Grupları Görev Tanımları ve Süreç Takvimi

ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREV TANIMLARI

 

Kalite Güvence Sistemi Çalışma Grubu

i) Görev Tanımı

 1. Üniversitenin kalite güvence politikalarının ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerin belirlenerek üniversite yönetimine sunulması,
 2. Üniversitenin iç değerlendirme faaliyetlerinde kullandığı performans göstergelerinin diğer çalışma gruplarından gelen öneriler doğrultusunda gözden geçirilmesi,
 3. İç paydaşlardan görüş alınmasına yönelik memnuniyet anketleri, paydaş anketleri vb. mekanizmaların işletilmesi,
 4. Dış paydaşların karar alma ve yönetim süreçlerine katılımının sağlanması için oluşturulacak Danışma Kurulu toplantılarının takip edilmesi,
 5. Performans göstergeleri ve tüm birimlerden derlenen iç değerlendirme raporları doğrultusunda Kalite Komisyonu genel oturumunda görüşülmek üzere kurum iç değerlendirme raporunun kalite güvence sistemi ile ilgili bölümünün kaleme alınması,
 6. Birim raporları doğrultusunda kalite güvence sistemi faaliyetleri ile ilgili iyileştirme alanlarının tespit edilmesi ve iyileştirme eylem planlarının Kalite Komisyonu genel oturumunda görüşülmek üzere hazırlanması,
 7. Yeni mezun olan öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından uygulanan Çıkış Anketinin gözden geçirilmesi, uygulama ve değerlendirme sonuçlarının Kalite Komisyonuna iletilmesi,
 8. Kurumsal Geri Bildirim Raporunda kalite güvencesi sistemi ile ilgili görüşlerin değerlendirilmesi.

ii) Süreç Takvimi

 1. Her yıl Eylül ayında iç değerlendirme çalışmaları öncesinde diğer çalışma gruplarının da önerileri doğrultusunda mevcut performans göstergelerini gözden geçirmek, işlevsiz veya sorunlu görünen performans göstergelerini güncellemek,
 2. Her yıl Mart ayında Kurum İç Değerlendirme Raporunda yer almak üzere kalite güvence sistemi ile ilgili çalışmaları değerlendirerek raporda ilgili bölümü kaleme almak,
 3. Her yıl Mayıs-Ağustos aylarında birim raporları doğrultusunda kalite güvencesi faaliyetleri ile ilgili iyileştirme alanlarını tespit etmek ve Kalite Komisyonu genel oturumunda görüşülmek üzere iyileştirme eylem planlarını hazırlamak,
 4. 3 yılda bir akademik, idari personel ve öğrenci memnuniyet anketlerinin uygulanarak raporlanmasını sağlamak, sonuçlarını değerlendirerek Kalite Komisyonuna sunmak,
 5. 3 yılda bir Paydaş Görüş Anketinin uygulanarak raporlanmasını sağlamak, sonuçlarını değerlendirerek Kalite Komisyonuna sunmak,
 6. Her yıl Temmuz ayında Çıkış Anketi sonuçlarının raporlanmasını sağlamak, sonuçlarını değerlendirerek Kalite Komisyonuna sunmak.
 7. Gazi Üniversitesi Danışma Kurulunun kendisi için belirlediği çalışma takvimi doğrultusunda Danışma Kurulu toplantılarına katılmak,
 8. Beş yılda bir Mayıs-Ağustos aylarında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporunda kalite güvencesi sistemi ile ilgili görüşleri değerlendirerek iyileştirmeye açık alanlarla ilgili eylem planları hazırlamak.

 

Eğitim-Öğretim Çalışma Grubu

i) Görev Tanımı

 1. Eğitim programlarının tasarım, onay ve güncellemesi ile ilgili yapılan faaliyetlerin Eğitim Komisyonu raporları doğrultusunda değerlendirilmesi,
 2. Üniversitenin eğitim öğretim faaliyetlerini değerlendirmeye yönelik geliştirilmiş performans göstergelerinin gözden geçirilmesi,
 3. Performans göstergeleri ve tüm birimlerden derlenen iç değerlendirme raporları doğrultusunda Kalite Komisyonu genel oturumunda görüşülmek üzere kurum iç değerlendirme raporunun eğitim-öğretim ile ilgili bölümünün kaleme alınması,
 4. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan Ders Değerlendirme Anketinin gözden geçirilmesi, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin takip edilmesi
 5. Mezunların toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmak için ilgili paydaşlardan görüş alınması,
 6. Mezun izleme sisteminin kurulması ile Mezun Görüş Anketi vb. araçlarla mezunların katkılarının sağlanması,
 7. Kurumsal Geri Bildirim Raporunda eğitim-öğretim ile ilgili görüşlerin değerlendirilmesi.

ii) Süreç Takvimi

 1. Her yıl Eylül ayında iç değerlendirme çalışmaları öncesinde eğitim-öğretimle ilgili performans göstergelerini gözden geçirmek, işlevsiz veya sorunlu görünen performans göstergelerini güncelleyerek Kalite Güvence Sistemi Çalışma Grubuna iletmek,
 2. Her yıl Mart ayında performans göstergeleri ve tüm birimlerden derlenen iç değerlendirme raporları doğrultusunda Kurum İç Değerlendirme Raporunda eğitim-öğretim ile ilgili bölümü kaleme almak,
 3. Her yıl Kasım ayında Ders Değerlendirme Anketini gözden geçirmek ve uygulama ile ilgili Kalite Komisyonuna bilgilendirme yapmak,
 4. Mezunların toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiğinden emin olmak için her yıl İşveren Anketinin uygulanarak raporlanmasını sağlamak, sonuçlarını değerlendirerek üst yönetime sunmak,
 5. 3 yılda bir Mezun Görüş Anketinin uygulanarak raporlanmasını sağlamak, sonuçlarını değerlendirerek Kalite Komisyonuna sunmak,
 6. Beş yılda bir Mayıs-Ağustos aylarında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporunda eğitim-öğretim ile ilgili görüşleri değerlendirerek iyileştirmeye açık alanlarla ilgili eylem planları hazırlamak.

 

Araştırma-Geliştirme ve Toplumsal Katkı Çalışma Grubu

i) Görev Tanımı

 1. Araştırmanın fiziki ve finansal kaynaklarının, araştırma kadrosunun ve araştırma çıktılarının izlenmesine yönelik araçların geliştirilmesi ve süreçlerin oluşturularak üniversitenin stratejik planı çerçevesinde belirlenen araştırma stratejilerinin ve hedeflerinin gerçekleştirilme düzeyinin değerlendirilmesi,
 2. Üniversitenin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini değerlendirmeye yönelik hazırlanmış performans göstergelerinin gözden geçirilmesi,
 3. Performans göstergeleri ve tüm birimlerden derlenen iç değerlendirme raporları doğrultusunda Kalite Komisyonu genel oturumunda görüşülmek üzere kurum iç değerlendirme raporunun araştırma ve geliştirme ile ilgili bölümünün kaleme alınması,
 4. Kurumsal Geri Bildirim Raporunda araştırma ve geliştirme ile ilgili görüşlerin değerlendirilmesi.

ii) Süreç Takvimi

 1. Üniversitenin stratejik planında yer alan araştırma stratejilerinin ve hedeflerinin gerçekleştirilme düzeyini YÖK tarafından belirlenecek takvim uyarınca Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Özdeğerlendirme Raporu Ortak Başarı Ölçütleri doğrultusunda değerlendirmek,
 2. Her yıl Eylül ayında iç değerlendirme çalışmaları öncesinde araştırma ve geliştirme ile ilgili performans göstergelerini gözden geçirmek, işlevsiz veya sorunlu görünen performans göstergelerini güncelleyerek Kalite Güvence Sistemi Çalışma Grubuna iletmek,
 3. Her yıl Mart ayında performans göstergeleri ve tüm birimlerden derlenen iç değerlendirme raporları doğrultusunda Kurum İç Değerlendirme Raporunda yer almak üzere araştırma ve geliştirme ile ilgili bölümü kaleme almak,
 4. Beş yılda bir Mayıs-Ağustos aylarında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporunda araştırma ve geliştirme ile ilgili görüşleri değerlendirerek iyileştirmeye açık alanlarla ilgili eylem planları hazırlamak,

 

Yönetim Sistemi Çalışma Grubu

i) Görev Tanımı

 1. Bütünleşik ve kalite odaklı bir yönetim sisteminin üniversite genelinde kurulabilmesi için stratejilerin geliştirilmesi,
 2. Üniversitede kurum kültürünün geliştirilmesi ve toplumda kurum imajının yerleştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi,
 3. Üniversitenin yönetim sistemini (insan kaynakları, mali kaynaklar, taşınır, taşınmaz kaynaklar yönetimi vb.) değerlendirmeye yönelik hazırlanmış performans göstergelerinin gözden geçirilmesi,
 4. Performans göstergeleri ve tüm birimlerden derlenen iç değerlendirme raporları doğrultusunda Kalite Komisyonu genel oturumunda görüşülmek üzere kurum iç değerlendirme raporunun yönetim sistemi ile ilgili bölümünün kaleme alınması,
 5. Üniversitenin performans göstergelerinin de izlendiği üniversitenin veri tabanlarını birleştiren bir kalite güvencesi bilgi yönetim sistemi kurulması ve sistemin her yıl düzenli olarak gözden geçirilmesi,
 6. Kurumsal Geri Bildirim Raporunda yönetim sistemi ile ilgili görüşlerin değerlendirilmesi.

ii) Süreç Takvimi

 1. 3 yılda bir Kurum Kültürü Anketinin uygulanarak raporlanmasını sağlamak, sonuçlarını değerlendirerek Kalite Komisyonuna sunmak,
 2. Her yıl Eylül ayında iç değerlendirme çalışmaları öncesinde yönetim sistemi ile ilgili performans göstergelerini gözden geçirmek, işlevsiz veya sorunlu görünen performans göstergelerini güncelleyerek Kalite Güvence Sistemi Çalışma Grubuna iletmek,
 3. Her yıl Mart ayında performans göstergeleri ve tüm birimlerden derlenen iç değerlendirme raporları doğrultusunda Kurum İç Değerlendirme Raporunda yer almak üzere yönetim sistemi ile ilgili bölümü kaleme almak,
 4. Her yıl Ekim ayında üniversite genelinde uygulanan kalite güvencesi yönetim sistemini performans göstergeleri ile ilgili geri dönütler doğrultusunda gözden geçirmek ve yeni iç değerlendirme sürecine hazır hale getirmek,
 5. Beş yılda bir Mayıs-Ağustos aylarında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporunda yönetim sistemi ile ilgili görüşleri değerlendirerek iyileştirmeye açık alanlarla ilgili eylem planları hazırlamak.