Anket Çalışmaları

Üniversitemizde halen uygulanmakta olan anketler şunlardır: 

Üniversitemizde düzenli olarak paydaş görüşlerinin alınması ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (GÜADEK) tarafından geliştirimiş olan anketler Kalite Komisyonu tarafından güncellenmiştir.

Üniversitemiz yönetimine kararlarında ışık tutacak nitelikli bilgiler aktarımak üzere geliştirilen anketlerden en önemlilerinden biri şüphesiz memnuniyet anketleridir. Üniversitemiz bünyesindeki akademik ve idari personel ile okulumuz öğrencilerinin görüşlerini almak, memnuniyetlerini ölçmek üzere geliştirilen “memnuniyet anketleri”nin ilki 2005–2006 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Sonrasında 2008–2009 tekrarlanan memnuniyet anketleri, 2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren elektronik ortamda uygulanmaya başlanmıştır. Hem uygulama ve analiz kolaylığı sağlayan hem de optik formlar için kağıt kullanılması gereğini ortadan kaldıran doğa dostu elektronik uygulamada veri güvenliği için gereken tüm önlemler alınmış ve kullanıcıların verdiği cevapların sadece toplu olarak ve değerlendiriciler tarafından görülmesi sağlanmıştır. Bu şekilde cevaplanan 14 bine yakın anketin verileri GÜADEK Ölçme Değerlendirme Komisyonu ekibince Üniversitemiz için topluca değerlendirilmiş ve raporlanmıştır.

Kurulun bir diğer çalışması olan “SWOT Analizi” uygulamasının ilki 2005–2006 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiş; 2008–2009 eğitim öğretim yılında tekrarlanmıştır. Doğası gereği açık uçlu sorular yöneltilen bu analizde tüm akademik ve idari birimlere gönderilen formların birim çalışan ve öğrencilerince doldurulması sağlanmıştır. Öğrenci, akademik personel ve idari personelden oluşan her üç gözlem biriminden; eğitim alanı, araştırma alanı ve idari alanda Gazi Üniversitesinin güçlü yanlarını, zayıf yanlarını, tehditlerini ve fırsatlarını yazmaları istenmiştir. Bu şekilde doldurulan formlar akademik birimlerde koordinatörlerce, merkezî birimlerde ise Eğitim İstatistik Birimi tarafından ön analize tâbi tutulmuş, verilen yanıtlar temel kategorilere alınarak her birim için raporlar hazırlanmış; bu raporlar, detaylı analiz için GÜADEK Ölçme ve Değerlendirme Komisyonuna aktarılmıştır. Komisyon, akademik ve idari birimlerden gelen sonuçları topluca değerlendirerek Üniversitemiz genel sonuçlarını ortaya koymuştur.

SWOT analizinin kapsamı ve içeriği ilerleyen dönemde genişletilerek uygulama kolaylığı da sağlamak amacıyla Paydaş Görüş Anketine dönüştürülmüştür. Üniversitemizin iç ve dış paydaş görüşlerine göre değerlendirilmesi amacıyla tüm paydaşlara Paydaş Görüş Anketi Uygulama Yönergesi çerçevesinde elektronik ve matbu formlarla uygulanmaktadır. Bu araştırmada; öğrenciler, kurum personeli, mezunlar, işverenler (Gazi Üniversitesi mezunlarını istihdam edenler), kurumsal işbirliği ortakları (staj, danışmanlık vb.) ve hizmet sunulan kişiler (hasta/hasta yakını/kursiyer/veliler vb.) Üniversitenin paydaşları olarak belirlenmiştir. 2017 yılında uygulanan ve katılımın gönüllülük esasına dayandığı paydaş Görüş Anketi çalışması ile 5757 paydaş görüşü, 2019-2023 Dönemi Stratejik Plan hazırlık çalışmlarında tüm paydaşlardan görüş alınmasına imkan sağlamıştır.

Öğrencilerimizin dersler ve dersi veren öğretim elemanları hakkındaki görüşlerini öğrenmek üzere hazırlanan “Ders Değerlendirme Anketi”, ilk kez 2007 yılında uygulanmaya başlanmıştır ve uygulama halen devam etmektedir. Her dönem sonunda, Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde not görüntüleme öncesi öğrencinin ankete yönlendirilmesiyle uygulanan araştırmanın sonuçları, dersi veren öğretim elemanı, bölüm başkanlıkları ve akademik birim yöneticilikleriyle paylaşılmaktadır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile ortak yürütülen düzenli anket uygulamalarından bir diğeri “Çıkış Anketi”dir. 2008 yılı bahar döneminde mezun olan öğrencilere ilk kez uygulanan ve Öğrenci İşleri Dairesince temin edilen çıkış belgelerinin alınabilmesi için ön şart haline getirilen bu anket, mezun olacak öğrenci tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden doldurulmaktadır. Çalışmayla öğrencilerin Üniversitemizden ayrılırken eğitim hayatına yönelik genel bir değerlendirmelerini almak amaçlanmaktadır.

Mezunlarımızın okuldan ayrılmasından ve iş hayatına girmesinden sonra görüşlerinin hangi yönde değiştiğini izleyebilmek üzere geliştirilen “Mezun Görüş Anketi” ilk kez 2007’de uygulanmıştır. Üniversitemizdeki eğitimlerini beş yıl veya daha önce tamamlayan mezunlarımıza e-posta ile ulaşılmış ve okulumuzda aldıkları eğitim ve öğrenimin ileriki dönemde kendilerine sağladığı avantaj ve dezavantajlar sorgulanmıştır. 

Üniversite mezunlarımıza iş imkânı sağlayan işverenlerin görüşlerini almak üzere GÜADEK tarafından geliştirilen İşveren Görüş Anketi, 2012-2013 eğitim öğretim yılında pilot uygulama olarak OSTİM Meslek Yüksekokulu aracılığı ile OSTİM’de bulunan 124 işverene uygulanarak sonuçları SPSS programına aktarılmıştır. Anket uygulamasının diğer akademik birimlere de yaygınlaştırılarak sonuçlarının değerlendirilmesi doğrultusunda söz konusu anket 2020 yılında Kalite Komisyonu tarafından güncellenmiştir.