2017-2018 Çalışma Planı

PLANLAMA

Eylül-Aralık

- Performans göstergelerinin ve iç değerlendirme çalışmaları sürecinin çalışma gruplarında gözden geçirilmesi; gruplardan gelecek öneriler doğrultusunda işlevsiz veya sorunlu görülen performans göstergelerinin tespit edilerek güncellenmesi

- Çalışma gruplarının önerileri doğrultusunda performans göstergelerinin hangi birimlerden isteneceğinin ve nasıl raporlanacağının gözden geçirilmesi

- Çalışma gruplarının önerileri doğrultusunda anket araçlarının gözden geçirilmesi ve uygulamaya hazır hale getirilmesi

UYGULAMA

Ocak

- Akademik ve idari birimlere resmi yazı gönderilerek veri toplama ve iç değerlendirme çalışmalarının başlatılması

- Tüm birim koordinatörlüklerine elektronik ortamda veri toplama formları, proje, patent, yayın bilgi formları ve iç değerlendirme raporu hazırlama kılavuzunun ulaştırılması

- İlgili dönemde gerçekleştirilmesi planlanan anketlerin uygulanarak raporlanması

Şubat

- Akademik ve idari birimlerden gelen veri toplama formları, proje, patent, yayın bilgi formları ve iç değerlendirme raporlarının incelenmesi

- Gerekli görülen durumlarda eksik ya da hatalı verilerin düzeltilmesi için birim kalite koordinatörleri ile iletişime geçilmesi

- Çalışma grupları tarafından gerçekleştirilen anket raporlarının görüşülerek iç değerlendirme raporlarına aktarılması

- Dış Değerlendirme Ekibi tarafından hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporunun gözden geçirilerek varsa düzeltmelerin takım başkanına iletilmesi

Mart

- Birimlerin gönderdiği verilerin İç Değerlendirme Raporunda kullanılacak şekilde geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak raporlanması

- Akademik ve idari birim iç değerlendirme raporlarının gözden geçirilerek Kurum İç Değerlendirme Raporuna aktarılabilecek hususların özetlenmesi

- Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Özdeğerlendirme Raporu Ortak Başarı Ölçütlerinin hazırlanması

- Stratejik Plan izleme çalışmalarının Kurum İç Değerlendirme Raporuna yansıtılması

Nisan

- Kalite Güvencesi ve Derecelendirme Ofisi tarafından İç Değerlendirme Raporu ön hazırlık aşamasında oluşturulan karşılaştırmalı veri analizlerinin, birim iç değerlendirme rapor özetlerinin, Ortak Başarı Ölçütlerinin ve Stratejik Plan Hedefleri gerçekleşme durumlarının çalışma gruplarınca incelenerek Kurum İç Değerlendirme Raporunun kaleme alınması

- GÜKK tarafından hazırlanan G.Ü. İç Değerlendirme Raporunun Senato onayından sonra en geç Mayıs ayının başında Yükseköğretim Kalite Kuruluna sunulması ve Üniversitenin internet sayfasında yayınlanması

KONTROL ETME

Mayıs

- Çalışma grupları tarafından iç değerlendirme ile Kurumsal Geri Bildirim Raporlarında ön plana çıkan iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesi, eylem planlarının hazırlanması ve Kalite Komisyonu genel oturumunda önceliklendirilmesi

ÖNLEM ALMA

Haziran

- İyileştirme eylem planları ve kalite stratejilerinin Kalite Komisyonunca karara bağlanarak üniversite yönetimi ve Senatoya sunulması

- Kurum iç değerlendirme raporu tespitleri ve iyileştirme eylem planlarının üniversite ve kamuoyuna duyurulması